toplogo

Stadgar

Stadgar för föreningen "Vi i Skolan" antagna vid årsmöte 24 maj 2012


§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Vi i Skolan, Tåstarp

 

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att bevara och utveckla Tåstarps skola för idrotts-,
kultur- och föreningsverksamhet

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt medverka till att skapa långsiktiga och hållbara driftsformer för skolan i samarbete med de lokala föreningarna.

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Tåstarp, Ängelholms kommun, Skåne län.

 

§ 4 Medlemsskap
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som vill verka för föreningens målsättning.

 

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter jämte en suppleant.
Styrelsens ordförande väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktioner föreningen anses behöva. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder minst en gång per kvartal och därutöver när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 mars.

 

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 1 april avge sin revisionsberättelse.

 

§ 10 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall göras senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 10 dagar före extra årsmöte. Kallelse skall ske via föreningens hemsida, e-post, fysiskt brev i brevlådorna samt genom uppsatt anslag vid Tåstarps skola.

 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
0. Mötet öppnas.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret och fastställande av resultat- och
balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter att väljas växelvis för en tid av 2 år.
12. Val av två revisorer för en tid av ett år
13. Val av valberedning bestående av två personer, varav en sammankallande för tid t o m
nästa ordinarie årsmöte
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsförslag.
15. Övriga frågor.

 

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§ 13 Rösträtt samt yttranderätt på årsmöte
Medlem som betalt medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 16 år, har röst- och yttranderätt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 16 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

 

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall det vid årsmötet beslutas om vad som skall ske med föreningens tillgångar.

§

§

§

§

§
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§

Google+